Написана от
Етикети

Становище за развитието на спорта

Официално становище на Националното представителство на студентските съвети в Република България беше изпратено по повод изготвянето на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта.
На 24 Януари, председателят на Националното представителство на студентските съвети д-р Петър Чаушев изпрати Становище на организацията до Парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта по повод изготвянето на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България.
Очаква се разглеждането  на Проекта за решение за приемане на Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт в РБ 2010-2020 г. №002-03-17, внесен от Министерски съвет на 10.12.2010 г. да бъде разгледан от Парламентарната комисия на 26 Януари.
 
Запознайте се с предложенията в продължението на статията.
 
Още по темата:
 
Проектът за Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България за периода 2010-2020г., № 002-03-17, внесен от Министерски съвет, според нас  разглежда студентския спорт доста бегло и повърхностно. Това наше твърдение е породено от редица факти, които влияят върху развитието и практикуването на студентския спорт. Такъв безспорен факт е силното изоставане на нашия студентски спорт спрямо студентския спорт в останалите държави членки на Европейския съюз. Това изоставане се дължи на факта, че от повече от година и половина Асоциацията за университетски спорт “Академик”, която организира спортните студентски състезания в България няма лиценз и не се финансира от Министерството на физическото възпитание и спорта. Този факт изрично потвърждава невъзможността да се развива студентския спорт поради липсата на национален спортен календар и провеждане на спортни състезания, особено в колективните спортове. Това създава изключително много проблеми и на студентите и на спортните методисти във висшите училища, което е стряскащо на фона на това, че повече от хиляда студенти от 50 висши училища участват и представляват университетите си на национални спортни състезания.
 
В тази връзка ние от Националното представителство на Студентските съвети, предлагаме да се вземат бързи и конкретни мерки за излизане от тази създала се неблагоприятна обстановка за българския студентски спорт. Мерките, които смятаме, че са необходими да бъдат предприети относно състезателния студентски спорт са следните:
- да се промени Закона за физическото възпитание и спорта в частта отнасяща се до Асоциацията, която организира състезателния студентски спорт, като ясно се запише как се финансира Асоциацията, правото на студенти да участват в ръководните органи, съотношението студенти и спортни методисти, които да образуват общото събрание.
- промяна на устава на организация в полза на студентите, които да имат право да са пълноправни членове на организацията и да има запазена студентска квота в Управителния съвет на Асоциацията
- активно участие на комисия от наша страна в заседанията на парламентарната Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, по въпроси касаещи спорта при учащите и масовия и състезателен студентски спорт
- обсъждане на възможността за промяна на Постановление №129/2000г. на Министерски съвет с което е определена държавната субсидия възлизаща на 3 лв. на студент, в полза на Асоциацията да се превежда процент или да се увеличи субсидията в полза на Асоциацията, която да финансира само състезанията в които участват представителните отбори на университетите (състезателния студентски спорт включен в спортния календар на Асоциацията), това е възможност да се реши окончателно проблема с финансирането на Асоциацията, като не изключваме възможността студентския спорт да премине изцяло към Министерство на образованието, младежта и науката.
- въвеждане на пълни и частични спортни стипендии за най-изявените спортисти във висшите училища, което е световна практика в развитите страни и би довело до много по-голяма активност сред нашите колеги, които се занимават със спорт
- ясно разграничаване на задължителната спортна подготовка на студентите (учебните часове по спорт по Закона за висшето образование), и състезателният студентски спорт, на регионално и национално ниво (представяне на университетите от отборите им, съставлявани от най-добрите спортисти в различните дисциплини). Това разграничение е необходимо, за да може да се създаде среда на конкуренция и заинтересованост от страна на самите студенти, които имат желание и умения да попаднат в представителните отбори на своите университети.
- да се създадат условия за насърчаване на активността на студентите за участие в масовия студентски спорт (организиране на масови студентски спортни прояви, конференции по въпросите и проблемите на студентския спорт на всички нива и др.)
 
С гореизложените факти и предложения, ние сме убедени, че можем да върнем студентите в залите и на спортните площадки и да започнем едно трайно израстване на българския студентски спорт.
По отношение на учебните часове, които са задължителни по Закона за висшето образование предложенията са ни следните:
- поради факта, че от групите по спорт в учебните часове се избират студентите, които да попадат в представителните отбори на висшите училища, трябва да се създаде нормален спортно-учебен процес, който късае: състоянието на съоръженията, в които се обучават студентите, подобрение на залите и игрищата, организиране на повече състезания, на които да се дава възможност за изява.
- да се даде възможност, особено в държавните висши училища за по-голяма автономия на студентите и възможност за самоуправление, когато става въпрос за селекцията на представителните отбори. Тази мярка е задължителна от гледна точка на това да се увеличи конкуренцията и интереса на студентите към попадане в отбора, който представлява университета на междууниверситетските състезания.
- стимулирането на развитието на студентския спорт задължително преминава през модернизирането на спортните бази и обвързването на часовете по спорт с получаването на академични кредити за умения, получаване на преференции за най-добрите спортисти на дадения университет (спортни стипендии, облекчение за ползване на общежитие и др.)
- проблема с провеждането на състезания организирани от Асоциацията за университетски спорт “Академик”, се прехвърля върху спортните методисти поради факта, че часовете, които методистите провеждат с представителните отбори включително и мачовете, които играят отборите се броят за учебни часове и се смятат на спортните методисти. Като липсват тези състезателни срещи на отборите, които водят методистите те не могат на практика да си изпълнят нормата и не получават пълното си възнаграждение, защото не са изпълнили минимума часове, което е голям проблем в цялата страна
- задължително трябва да се създаде ежегодна анкета, която да  се попълва от всички висши училища (студенти, спортни методисти), която да дава ясна оценка на прилагането и ефективноста на предложените мерки, относно: подобряване на спортния процес, активноста на студентите, самоинициативноста, подобрението на условията, участие в състезания и др.)
 
Относно ролята на Министерството на образованието, младежта и науката текста от стратегията го засягаме в гореизложените предложения.
Относно Международна дейност и сътрудничество становището ни е, че след като се предприемат необходимите мерки, които предлагаме на вниманието Ви няма да има никакви пречки да бъдат изпълнени точките, които са заложени в Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България.
Като цяло Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Република България 2010-2020г., я определяме, като не достатъчно подробна за големия период от време, който засяга и за доста повърхностна в смисъла на това, че отразява стари проблеми в спорта, дава кратки и генерални параметри за изпълнение без никаква конкретика при предложенията за решения. Почти не засяга настоящите проблеми на студентския спорт, които ние по-горе засягаме. Проблеми, които никак не са малко и са доста сериозни. При тази сложна обстановка около студентския спорт, ние бихме желали да помогнем активно в решението на тези проблеми, като активни участници в заседанията на Комисията. С нашето участие ще подпомогнем дейноста на Комисията с това, че познаваме добре състоянието в, което е студентския спорт в България, имаме информация от всички висши училища в страната, къде са проблемите, имаме предложения за решението им и сме твърдо решени да променим ситуацията, в която се намира в момента студентския спорт.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Становище за развитието на спорта

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев