НАШАТА ИСТОРИЯ

Функционирането на Студентските съвети като институция във Висшите училища започва в началото на 90-те години на 20-ти век. До 1989 година единствената студентска организация, която е съществувала, е Комсомолът. След нейното разпадане се появяват множество други студентски обединения като общото между всички тях е, че са нестабилни и с кратък живот, действащи в изключително трудната общосоциална, икономическа и политическа обстановка.

По-късно, за да се изясни въпросът с представителността на студентите, се стига до идеята да се узакони съществуването на единен Студентски съвет. Основната цел е неговите членове да бъдат легитимно избрани представители на студентите във Висшите училища.

Поправката в Закона за висшето образование е внесена за гласуване и приета от Народното събрание през 1996г. Основната функция на тази поправка е да установи легитимността на студентското представителство пред ръководствата на университетите и пред Министерството на образованието и науката. По този начин досега съществуващите студентски организации преустановяват работата си с институциите, а тяхното място се заема от Студентските съвети.
Идеята за създаването на тези студентски обединения е да представляват и изразяват мнението на студентската общност пред Ръководствата на Висшите училища.

След промените в Закона за висше образование през 1996 година Студентските съвети се институционализират като задължително звено във всеки университет. Правата и задълженията на Съвета се регламентират в Закона за висше образование.

Ключов момент в създаването на Студентските съвети (СС) изиграват протестите през 1997 г. В основата на гражданското недоволство стоят активните и мотивирани студенти, готови да се поставят срещу статуквото на действащото държавно управление.

На национално ниво ролята на Студентските съвети е изключително важна. Именно те инициират създаването на общ представителен орган на студентите след появата на Студентски съвети в почти всички университети в страната.

През март 2000 година, след поредни промени в Закона за висше образование, в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - гр. Свищов се провежда Учредително събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Идеята за създаване на организацията е да обединява студентските лидери и да създава партньорство между тях.

НПСС представлява най-голямото обединение в студентската младеж, чиято цел е да бъде представителна функционалност на обучаващите се над 235 хиляди студенти в страната. Сред основните приоритети на учредителите при сформиране на този мащабен форум са търсени допирни точки за общи идеологии при сформирането на национални студентски и младежки политики.

Основните цели на Националното представителство на студентските съвети са реализиране на правата на студентското самоуправление; защита на социалните интереси на обучаващите се във ВУ; провеждане на културна, спортна, научна, творческа, междууниверситетска и международна дейност, които създават предпоставки за повишаване капацитета на знанията и уменията на студентските представители по университетски центрове в цялата страна.

НПСС е единственият законоустановен национален орган за защита правата и интересите на студентите, курсантите, специализантите и докторантите в акредитираните Висши училища в страната. НПСС се състои от делегирани представители на Студентските съвети от всички ВУ в България.

От създаването си Националното представителство на студентските съвети се стреми да изгради активни свои структури във всички ВУ в страната.

НПСС има за главна цел утвърждаването на Студентските съвети като основни и значими партньори на ръководствата на Висшите училища в стремежа им за развиване на качествено европейско образование с висока степен на практическа насоченост. За тази цел, организацията работи активно за създаване на устойчиви политики и капацитет сред Студентските съвети, насърчавайки ги да действат в посока повишаване качеството на образование, подобряване връзката преподавател – студент, създаване на предпоставки за израстване на младия научен потенциал на страната в лицето на докторантите, повишаване степента на самоуправление, взаимстване на добри практики в областта на мобилността и развитието на кариерните центрове по места и др.

Един от основните приоритети на НПСС е изграждането и поддържането на активен диалог с държавните институции, отговарящи за политиката на висшето образование в страната. НПСС е член и представител на Европейския студентски съюз (ESU).

НПСС води активен диалог по въпросите на висшето образование с Министерство на образованието и науката; Министерство на младежта и спорта; Министерство на труда и социалната политика; Висшите училища; Национална агенция за оценяване и акредитация; Съвета на ректорите; Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ; Българска стопанска камара; Комисия за защита на личните данни и други институции и НПО.

Целта е позицията на студентската общност да бъде заявявана ясно и категорично при различните форми на дебат в обществото по проблемите на академизма.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало За нас Информация История

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев