НАШАТА МИСИЯ

Национално представителство на студентските съвети (НПСС) представлява най-голямото обединение в студентската младеж, чиято цел е да бъде представителна функционалност на обучаващите се над 235 хиляди студенти в страната. Сред основните приоритети на учредителите при сформиране на този мащабен форум са търсени допирни точки за общи идеологии при сформирането на национални студентски и младежки политики.

Основните цели на Националното представителство на студентските съвети са реализиране на правата на студентското самоуправление; защита на социалните интереси на обучаващите се във ВУ; провеждане на културна, спортна, научна, творческа, междууниверситетска и международна дейност, които създават предпоставки за повишаване капацитета на знанията и уменията на студентските представители по университетски центрове в цялата страна.

НПСС е единственият законоустановен национален орган за защита правата и интересите на студентите, курсантите, специализантите и докторантите в акредитираните Висши училища в страната. НПСС се състои от делегирани представители на Студентските съвети от всички ВУ в България.

От създаването си Националното представителство на студентските съвети се стреми да изгради активни и устойчиви свои структури във всички ВУ в страната.

НПСС има за главна цел утвърждаването на Студентските съвети като основни и значими партньори на ръководствата на Висшите училища в стремежа им за развиване на качествено европейско образование с висока степен на практическа насоченост. За тази цел, организацията работи активно за създаване на устойчиви политики и капацитет сред Студентските съвети, насърчавайки ги да действат в посока повишаване качеството на образование, подобряване връзката преподавател – студент, създаване на предпоставки за израстване на младия научен потенциал на страната в лицето на докторантите, повишаване степента на самоуправление, взаимстване на добри практики в областта на мобилността и развитието на кариерните центрове по места и др.

Един от основните приоритети на НПСС е изграждането и поддържането на активен диалог с държавните институции, отговарящи за политиката на висшето образование в страната. НПСС е член и представител на Европейския студентски съюз (ESU).

НПСС води активен диалог по въпросите на висшето образование с Министерство на образованието и науката; Министерство на младежта и спорта; Министерство на труда и социалната политика; Висшите училища; Национална агенция за оценяване и акредитация; Съвета на ректорите; Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ; Българска стопанска камара; Комисия за защита на личните данни и други институции и НПО.

Целта е позицията на студентската общност да бъде заявявана ясно и категорично при различните форми на дебат в обществото по проблемите на академизма.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало За нас Информация Мисия

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев