ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРОКТНА ДЕЙНОСТ

Концепция за дейността:
Дейността на комисията се реализира в няколко основни насоки, сред които са набиране и публикуване на информация за обявени конкурси за проекти с външно финансиране, консултиране и техническа помощ при търсене на партньорства и разработване на външни проекти, както и участие в реализацията на академични, научни, худижествено-творчески проекти с теоретичен и/или приложен характер по линия на студентското международно сътрудничество в рамките на европейската общност и международните организации, финансирани от държавни институции, фондации или неправителствени организации.
 
Основните насоки, в които ще работи комисията през мандат 2014/2015, са:
- Изготвяне на ежемесечен информационен бюлетин (за целите на организацията и публикуване онлайн);
- Е-услуги и консултации за студентските съвети в рамките на компетенциите на комисията и експертизата на нейните членове;
- Сътрудничество по реализацията на академични инициативи и кампании, съвместно с Фонд „Научни изследвания”;
- Развитие на проекта за въвеждане и промоция на духа и практиките на либералното образование в системата на българското висше образование;
- Тясно сътрудничество със Секретариата за реализация на проектите и кампаниите на организацията по места;
- Мониторинг и реализация на паневропейски кампании и инициативи в сферата на академичните и студентски проекти;
- Мониторинг на проектите в сферата на учебната и научна дейност, осъществявани на национално и регионално ниво със средства по европейските фондове и програми;
 
координатор на комисията: Предстои да се избере

състав на комисията:
1. Али Мисанков - Югозападен университет "Неофит Рилски"
2. Илиян Чабуклийски - Университет за национално и световно стопанство
 
 
Вие сте тук:Начало Проектна дейност

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев