ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНО-БИТОВИ ВЪПРОСИ

Концепция за дейността:
Комисията работи върху казуси, възникнали основно в две направления – настаняването и условията на живот в общежитията и столовете и условията и реда за отпускане на стипендии на студенти и докторанти. Нормативните документи, с които работи комисията, са ПМС 90 и ПМС 235, ЗВО и Правилника на НПСС, както и други действащи нормативни документи, засягащи дейността ѝ.
През 2015 дейността на ПК „КСБВУ” следва да надгради постигнатите през предходния мандати на НПСС резултати и да увеличи ефективността от работата си чрез натрупания вече организационен и административен капацитет.
 
Основните насоки, в които ще работи комисията през мандат 2014/2015, са:
- Институционализиране на студентския контрол на национално ниво, спрямо състоянието на материалната база и условия по университети и университетски столове и общежития чрез промени в нормативната база и нейното приложение;
- Увеличаване на средствата за стипендии, които да стимулират по-добрите резултати в обучението;
- Съвместно с КПД, осъществяване на консултантска дейност за кандидатстване за средства за ремонт по ОПРР „Образователна инфраструктура за регионален растеж”
- Продължавайки добрите практики от предходни години, ще продължат консултациите на студентски съвети и отделни студенти по СБВ.
 
координатор на комисията: Предстои да се избере

състав на комисията: 
1. Даниел Парушев – Университет за национално и световно стопанство
2. Звездина Горанова – Медицински университет – Плевен
3. Станислава Чолова – Университет по библиотекознание и информационни технологии
4. Стоян Георгиев – Икономически университет – Варна
5. Иво Финков – Университет по хранителни технологии
6. Благовест Николов – Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
7. Николай Михалев – Технически университет - Варна


Вие сте тук:Начало Социално-битови въпроси

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев