ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УЧЕБНО-НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Концепция за дейността:
ПК “Учебно-научна дейност” е насочена към участие и инициативи в проекти на националната организация с цел повишаване качеството на услугите и подобряване условията в университетските центрове. Заема активна позиция по въпроси, свързани с учебния процес по университети, като осъществява представителство и застъпничество на местно и национално ниво.
 
Основните насоки, в които ще работи комисията през мандат 2014-2015, са:
- Подобряване условията в университетските центрове и звена за предоставяне и обслужване на учебната и научна дейност - учебни планове и програми, образователни технологии и практическо обучение, системи за обратна връзка и контрол на постиженията на обучаваните;
- Засилване ролята и позициите на научноизследователската работа сред студентската общност във висшите училища и публикационната активност във всички образователни степени;
- Подпомагане подготовката и участието в провеждането на научни сесии и конференции на университетско и национално ниво, както и насърчаване на продължаващото обучение и повишаване на квалификацията в курсове, специализации, семинари дискусии и др.
 
координатор на комисията: Предстои да се избере

състав на комисията: 
1. Даниел Парушев - Университет за национално и световно стопанство
2. Александър Кехайов - Висше строително училище "Любен Каравелов"
3. Иванка Димитрова - Висше училище по телекомуникации и пощи
 
 
Вие сте тук:Начало Учебно-научна дейност

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев