ПРОЦЕДУРА ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Националното представителство на студентските съвети е национален орган, изразяващ общите интереси на студентите, курсантите, докторантите и специализантите в Република България. НПСС има статут на юридическо лице по смисъла на ЗВО със седалище гр. София и е независим от държавните институции, политическите партии и обществените организации орган.
 
Членове на НПСС са Студентските съвети на акредитираните от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) ВУ в Република България. Всеки Студентски съвет има право на един глас. Студентският съвет се представлява от един представител с право на глас, който е председателят или избран и делегиран писмено представител на Студентския съвет, и до двама представители с право на съвещателен глас в Общото събрание (ОС) на НПСС.
 
Делегацията се удостоверява с уведомително писмо по образец и с писмен протокол от избора й за представители в ОС на НПСС. При невъзможност на представителя с право на глас да присъства на определено заседание на ОС, той може писмено да упълномощи един от представителите с право на съвещателен глас да гласува на конкретното ОС.
 
Уведомителното писмо трябва да съдържа следните задължителни реквизити: 
1. Изходящ номер;
2. Трите имена, факултетен номер, форма на обучение и ОКС на избраните делегати;
3. Подпис и печат на председателя на СС;
4. Подпис и печат на Ректора на ВУ.
 
При избиране на нов представител с право на глас в ОС на НПСС от СС на съответното ВУ, процедурата по подаване на документите е същата, както гореописаната.

Изтегли документите:
 

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Процедура за членство

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев