ECTS (Европейска система за трансфер на кредити)

ECTSЕСTS e система за натрупване и трансфер на кредити, фокусирана върху учащия и е базирана на прозрачността на учебния процес и резултатите. Тя има за цел да улесни процеса на планиране, предоставяне, оценка, признаване и валидиране на квалификации и учебни единици, както и да съдейства за студентската мобилност. ECTS се използва широко във формалното висше образование и може да се прилага и в други дейности на ученето през целия живот.
Институциите, които се прилагат ECTS или диплома по образцов начин могат да кандидатстват за ECTS и DS Label.

Европейската комисия е подпомагане на университетите да използва ECTS правилно чрез предоставяне на насоки материали, чрез създаване и подкрепа за мрежа на ECTS / DS съветници (Национална екипи от експерти, Болоня), и чрез разработване и прилагане на ECTS и DS етикети.

На 19.06.1999 г. в Болоня, министрите на образованието на 29 страни от Европа, в това число и на България, подписаха съвместна декларация за изграждане на Европейско пространство за висше образование. Опирайки се на основните принципи за автономия и независимост на висшите училища, залегнали в университетската Магна Харта, подписана също в Болоня през 1988г., Болонската декларация обоснова необходимостта от въвеждане на система от образователни кредити, в качеството на надеждно и ефективно средство за засилване на студентската мобилност.

Студентската мобилност се явява основен елемент на междууниверситетското сътрудничество, което следва непрекъснато да се адаптира към глобалните и бързо променящи се обществени изисквания и тенденции за: повишено търсене на висше образование, интернационализиране на образованието и научните изследвания, повишаване качеството на университетското образование, предлагане на университетски квалификации на пазара на труда. Студентската мобилност е един от най-добрите начини за професионално и научно развитие на студентите чрез овладяване и пренасяне на чуждестранен образователен опит.

Системата за натрупване и трансфер на кредити дава възможности на образователните институции за улесняване на споразуменията за пълно академично признаване на периодите на обучение в чужбина, както и за осигуряване на прозрачност при обучението на студентите.

Системата е изградена по модела на Европейската система за трансфер на кредити / ECTS/ и се базира на следните основни принципи: пълна информираност, взаимно доверие и съгласие, отчитане натовареността на студентите чрез използване на кредити.

Кредитната система като организация на учебния процес се основава на пълната студентска аудиторна и извънаудиторна заетост за всяка отделна учебна дисциплина. Тя осигурява на студентите възможност за избиране на учебни дисциплини, учебни форми и форми на самостоятелна работа, както и за признаване на отделни периоди на обучение, проведени в други висши училища или различни специалности на Университета, съответстващи на всички изисквания на учебния план и образователно-квалификационната степен на конкретна специалност.

Кредитът е цифрово изражение на пълната студентска заетост, необходима за усвояване на знания, формиране на умения и компетенции, определени в квалификационната характеристика на специалността, и изискванията на учебния план за образователно-квалификационните степени "специалист", "бакалавър" и "магистър".

Кредитите се разпределят по учебни години, семестри и учебни дисциплини.
Кредитната система се привежда в действие от образователната институция с нейните основни звена, преподаватели и студенти с помощта на следните документи:
- информационен пакет;
- формуляр за кандидатстване на студенти от други висши училища или специалности от различни факултети на висшето училище;
- академична справка за признаване на образователни кредити и периоди на обучение в други висши училища или различни факултети на Университета;
- договор за обучение на студенти от други висши училища.

ЕСТS кредити

ECTS кредитите се основават на учебната натовареност, необходима на студентите за постигане на очакваните учебни резултати. Учебните резултати представляват това, което се предполага, че учащият трябва да знае, да разбира и да може да прави след успешно приключване на учебния процес. Те са свързани с дескриптори на степените в националните и Европейската квалификационни рамки.
Учебната натовареност представлява времето, от което обикновено студентите имат нужда, за цялостно /напълно извършване на всички учебни дейности (като посещение на лекции, семинари и упражнения, участие в проекти, самоподготовка и явяване на изпити), необходими за постигане на очакваните учебни резултати.
60 ECTS кредита се равняват на натовареността на една година редовно формално обучение (академична година) и на свързаните с него учебни резултати. В повечето случаи натовареността за една академична година е средно между 1500 и 1800 часа; това означава, че един кредит се равнява на 25—30 часа работа.

Използване на ЕСТS

Кредити се присъждат както за цели квалификационни или образователни програми, така и за техните образователни компоненти (като модули, курсове, работа по дисертации, работни стажове и лабораторна дейност). Броят на кредитите, присъдени на всеки един компонент, се определя въз основа на неговия дял в учебната натовареност, необходима на студентите за постигане на учебните резултати във формален контекст.
Кредитите се дават на отделните студенти (редовно или задочно обучение), след приключване на учебните дейности, изисквани в рамките на формална учебна програма или в отделен образователен компонент и след успешна оценка на постигнатите учебни резултати. За получаването на съответна квалификация е възможно натрупването на кредити, ако учебното заведение, което връчва дипломите за завършено образование, вземе решение за това. Ако студентите са постигнали учебни резултати в друг учебен контекст или период (формален, неформален или самостоятелен), свързаните с тях кредити могат да им бъдат присъдени, след успешна оценка, валидиране или признаване на тези учебни резултати.

Получените в рамките на една програма кредити могат да бъдат трансферирани към друга програма , предлагана от същото или друго учебно заведение.,. Този трансфер е единствено възможен в случай, че учебното заведение, което връчва дипломата за завършено образование, признае кредитите и свързаните с тях учебни резултати. Партньорските учебни заведения следва предварително да се договорят за признаването на периодите на обучение, прекарани в чужбина.

Използването на ключови за ECTS документи (като Каталогът на курсовете, издаван от висшето училище , Формуляр за кандидатсване на студента, Договорът за обучение между студента и висшето училище и Академичната справка), както и Приложението към дипломата улеснява трансфера и натрупването на кредити.
Ръководството за ECTSpdf(643 kB) предоставя насоки за прилагането на системата. В него също така са представени основните документи, свързани с ECTS. В момента ръководството се преразглежда, за да се отразят последните новости в ориентираното към студентите обучение. Новото ръководство ще бъде готово през 2015 г.
Отличителният знак за ECTS е почетно отличие, с което се удостояват висшите учебни заведения, които са приложили правилно принципите и изискванията на ECTS.
 
 

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало За студенти Информация за - ECTS трансфер

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев