Еразъм +

„Еразъм+": новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014 — 2020г.

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+" стартира през 2014г. и обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013г.: Програма „Учене през целия живот" („Еразъм", „Леонардо да Винчи", „Коменски", „Грюндвиг", „Учебни визити"), „Младежта в действие", „Еразмус Мундус", „Темпус", „Алфа", „Edulink" и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.
Програмата се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. 

Програма „Еразъм+" има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

„Еразъм+" ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

По „Еразъм+" ще се подкрепят транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа.

Ще се подпомагат и националните усилия за модернизиране на системите в областта на образованието, обучението и младежта. В сферата на спорта ще се подкрепят проекти за масов спорт и за борба с трансгранични предизвикателства като уреждането на срещи, допинга, насилието и расизма.

„Еразъм+" обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта, като за първи път ще се осигурява подкрепа в областта на спорта.

В резултат „Еразъм+" предлага повече възможности за сътрудничество между секторите на образованието, обучението, младежта и спорта . Освен това получаването на финансиране става по-лесно отколкото при предишните програми поради опростяването на правилата.


Ръководството за програма „Еразъм+" , публикувано през януари 2014 г., вече е на разположение на лицата и организациите, които искат да кандидатстват за финансиране през 2014 г. Ако им е необходима допълнителна информация, могат да се свържат с националната агенция в своята страна.
Актуализирана версия на ръководството за програма „Еразъм+" бе публикувана на 27 февруари 2014 г. Основните промени са следните:
  • - по-ранна начална дата за проекти за мобилност в областта на висшето образование, професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни (част Б)
    - коригирана връзка към портала за участници (част В)
  • - преразгледана процедура за подбор за съвместни магистърски степени (приложение 1)
Организациите се приканват да подават онлайн заявления до съответната национална агенция или до Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура в Брюксел.
Физически лица не могат да кандидатстват пряко за безвъзмездни средства, а трябва да се обърнат към своя университет, колеж или организация.

За финансова помощ за покриване на пътни разходи по програма Еразъм+ разстоянията трябва да се изчисляват с инструмента distance calculator.

Всички участващи в проекти организации трябва да бъдат регистрирани в единната система за регистрация. Организациите следва да се регистрират в тази система посредством портала на участниците. Процесът на регистрация е описан подробно внаръчника за единната система за регистрация и портала на участниците.


Основни факти за „Еразъм+" (2014 — 2020 г.)

Общ бюджет

14,7 млрд. евро

Допълнителни средства ще бъдат отпуснати за финансиране на дейности в сътрудничество с организации от страни извън ЕС (страни партньори), но решението вероятно ще бъде взето през 2014 г.

Общо възможности за мобилност

Над 4 милиона души

Висше образование

Около 2 милиона студенти

Професионално образование и обучение

Около 650 000  студенти

Мобилност на персонала

Около 800 000 лектори, преподаватели, инструктори, служители в сферата на образованието и младежки работници

Схеми за доброволчество и младежки обмен

Над 500 000 млади хора

Схема за гарантиране на заеми за магистърски програми

Около 200 000 студенти

Съвместни магистърски програми

Над 25 000 студенти

Стратегически партньорства

Около 25 000 партньорства, свързващи 125 000 училища, институции за професионално образование и обучение, висши учебни заведения, институции за образование за възрастни, младежки организации и предприятия

Алианси на знанието

Над 150 алианса, създадени от 1500 висши учебни заведения и предприятия

Секторни алианси на уменията

Над 150 алианса, създадени от 2000 институции в областта на професионалното образование и обучение и предприятия

Ръководството за програма „Еразъм+"
Официален сайт на програмата 

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало За студенти Информация за - Еразъм+

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев